முதலாளித்துவம்


அடுத்து அவன் நூறு டியூப்பற்பசைகளோடு மட்டும் நின்று விட முடியாது. ஏனெனில் சோப் தயாரிக்கும் மற்றுமொரு பெரிய முதலாளி தனது சாம்ராஜ்ஜியத்தை விரிப்பதற்கு பற்பசை தயாரிப்புக்குள் வரலாம். எனவே பற்பசையில் வெற்றி நாட்டிய முதலாளி இப்போது சோப் தயாரிக்கும் போட்டியிலும் இறங்க வேண்டும். இப்படித்தான் முதலாளிகள் சக முதலாளிகளை அழித்து ஏகபோக முதலாளிகளாக மாறி ஒரு நாட்டையே கைப்பற்றி பின்பு பல நாடுகளை வெல்லும் ஏகாதிபத்தியமாக மாறி இன்று மேல்நிலை வல்லராசாகவும் தலையெடுத்து நிற்பதற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறார்கள். எனவே மோசடியும், ஊழலும், திருட்டுத்தனமும், முதலாளித்துவத்தை நீடித்திருக்கச் செய்யும் அடிப்படை விதிகள். இப்படித்தான் முதலாளித்துவம் இயங்க முடியும். முதலாளிகள் எல்லாரும் உழைத்து கஷ்டப்பட்டு முன்னேறியதாக கிழக்கு பதிப்பகத்தின் அசடுகள் வேண்டுமானால் கழுதை விட்டைகளாக புத்தகங்களை வெளியிடலாம்.
Source

10 comments:

Anonymous said...

dude wtf does it say? you know i don't grok tamil. blog says englishtamil, where is the english version ?
k

Sudhir said...

Its very lucidly written. Makes so much sense.

Suresh said...

K,

I see your interest in this quote because of the tag, capitalism.

The quote is from an article on Satyam Raju's scandal. The quote itself is a simplification of how capitalistic-imperialism works. It's an analogy to explain that deception, exploitation and overpowering are all intrinsic to capitalism. Raju's scandal is by no means an aberration. Those who claim that corporations have emerged out of sheer hard work and intelligence are just peddling horse shit.

Anonymous said...

thank you. my interest is because the url says satyam. i'm sitting on a bunch of feb 20 satyam calls.
k

Ravi Kumar said...

Suresh,

Excellent point and a great translation!

Capitalistic-imperialism is now evolving into a dangerous form of neo-liberalism in which people like anon(2) who bet/gamble on Satyam calls/puts, also play a major role in peddling horse shit.

Anonymous said...

That's why Free software was such a great idea.

Sudhir said...

Ah, cool new look. Though, in a weird way, it looks very traditional. You know, like a Pongal thoranam at the top.

Suresh said...

No, I just chose this one randomly (of the few available within blogger). Apparently you have to switch to the "new template structure" before you can upload templates from third parties. I wanted to change to this new structure because it gives much better access to archives.

So first I have to find a better template to form the base then start customizing it. This is just temporary. I'll at least be motivated to work on it then.

Sudhir said...

Oh, I did try to change my archaic page's look once in the long-gone past. And as always, suddenly, it seemed too much work for something too little, and I let that go. But yes, it does add a litte-extra-something to the page when it doesn't borrow from the usual templates.

Suresh said...

The one you see now is final. I might still tweak text, tittle alignment and all that. But the size, banner, menu colour are all mine and probably the final version.

Post a Comment

 
©2009 english-tamil